Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 weeks ago

ShowerPower

For English, please scroll down

WE ZIJN NIET OP LESBOS MAAR ZITTEN NIET STIL

Het zijn bizarre tijden voor ShowerPower. De moeilijke beslissing om tijdelijk te sluiten om de veiligheid van gasten en vrijwilligers niet verder in gevaar te brengen zorgde voor een lawine aan te nemen besluiten.

Wij zijn, gesteund door een denktank van supporters (veel dank allemaal!) drukdoende met twee prioriteiten:

A. Onmiddellijke bijstand op Lesbos leveren via collegae NGO’s
B. ShowerPower 2.0 inrichten zodat we na de crisis weer efficiënt aan de slag kunnen

Directe resultaten voor A

1. ShowerPower financierde vijf nieuwe naaimachines voor Team Humanity - zij maken verantwoorde gezichtsmaskers voor de mensen die in Moria en omstreken verblijven - wij verdubbelden hun capaciteit daarmee – donderdag werden de eerste maskers uitgedeeld
2. We zijn in gesprek met iliaktida-amea.gr/en/about/
die huisvesting buiten Moria voor kwetsbare gezinnen en kinderen verzorgt in samenwerking met UNHCR. ShowerPower financiert de aankoop en distributie van 5000 gezichtsmaskers bestemd voor het ziekenhuis in Mytilini en de door Iliaktida verzorgde kwetsbare gezinnen
3. Met Lesvos Solidarity - Pikpa – de Griekse NGO die onder ander het kleine Kamp Pikpa en het educatieve en culturele project Mosaik Support Center runt - in overleg over een maandelijkse bijdrage
4. We hebben onze maandelijkse bijdrage aan Attika Human Support verhoogd en ze een eenmalige bijdrage gegeven om o.a. het wagenpark weer rijdend te krijgen/houden
5. Namens ShowerPower worden alle petities ondertekend die in redelijke termen aandringen op evacuatie van een groot deel van de huidige ‘bewoners’ van Moria en omstreken naar voorzieningen in de rest van Europa en op hulp aan de bevolking van de Griekse eilanden

ShowerPower 2.0 B

Onderzoek wordt gedaan naar mogelijke opties om ShowerPower 2.0 in te richten

1. Modelleren van ShowerPower 2.0
Is het huis nog de meest geschikte plek en/of kunnen we opschalen naar wellicht andere locaties/eilanden/vasteland
2. Nauwere samenwerking met Griekse NGO’s à la Iliaktida?
3. Al of niet beperken tot Griekenland?

ONZEKERHEID

De mogelijkheden voor ShowerPower om de missie te blijven uitvoeren zijn natuurlijk afhankelijk van het verloop van de COVID-19 crisis en de situatie rond de vluchtende mensen

Op dit moment beperkt het aantal bekende COVID-19 besmettingen op Lesbos zich tot 3 (allen Grieken die uit het buitenland kwamen). Aangezien er niet getest kan worden is daarmee beslist niet gezegd dat de rest van de populatie vrij van besmetting is. Vast staat dat ALS het virus in het kamp uitbreekt de ellende niet te overzien en niet beheersbaar zal zijn.

De onzekerheid zal dan nog langer duren.

De door de populistische politiek gedreven onlusten en de daarmee samenhangende onveiligheid voor en vijandigheid jegens hulporganisaties zijn beslist nog niet weggeëbd. Wanneer, en in welke mate, die onrust weer aan de oppervlakte komt, hangt af van de ontwikkelingen en van de genomen maatregelen rondom het COVID-19 virus in en om kamp Moria.
Zolang de aanleiding (een onevenredige druk op de samenleving op de eilanden) niet weggenomen is zullen de ‘burgerwachten’ voor de nodige reuring blijven zorgen en zal hun draagvlak bij de bevolking stap voor stap toenemen.

Graag delen

STEUNEN

Meewerken/meedenken:
Wil je meedenken of online ideeën nader uitzoeken? Stuur een mail naar info@showerpower.eu, geef dan wel even aan wat je expertises zijn

Donaties:
Wij blijven voor dit beleid afhankelijk van donaties en zullen door de betrachte transparantie steeds laten zien wat er met de financiële middelen bereikt werd
Doneer direct via www.showerpower.eu/doneer/

WE ARE CURRENTLY NOT AT LESBOS BUT WE NEVER STOPPED WORKING

These are bizarre times for ShowerPower. The difficult decision to close temporarily to not further endanger the safety of our guests and volunteers caused an avalanche of decisions to be made.

Supported by a think tank of supporters (thank you all!), we identified two priorities:

A. Provide immediate assistance for Lesbos through fellow NGOs
B. Design ShowerPower 2.0 so that we can get back to work efficiently after the crisis

Instant results for A

1. ShowerPower financed five new sewing machines for Team Humanity- they make reliable face masks for those who stay in Moria Camp and its surroundings- we so doubled their capacity- first masks were distributed on Thursday
2. We are in discussion with Iliaktida iliaktida-amea.gr/en/about/ who provides in collaboration with UNHCR housing outside Moria for vulnerable families and children. ShowerPower finances the purchase and distribution of 5000 face masks for the hospital in Mytilini and the vulnerable families cared for by Iliaktida
3. A monthly contribution will be granted to Lesvos Solidarity - Pikpa - the Greek NGO that runs the small camp Pikpa and the educational and cultural project Mosaik Support Center, among other activities
4. We increased the amount of our monthly contribution to Attika Human Support and gave them a one-off donation to get/keep the fleet moving again, among other things
5. On behalf of ShowerPower, all petitions are signed that, in reasonable terms, call for the evacuation of a large part of the current 'residents' of Moria and surrounding areas to facilities in the rest of Europe and for aid to the people of the Greek islands

ShowerPower 2.0 B

Research is being conducted into possible options for setting up ShowerPower 2.0

1. Modelling ShowerPower 2.0
Is the house the most suitable place and/or should we scale up to other locations/islands/mainland
2. Closer cooperation with Greek NGOs à la Iliaktida?
3. Extend our working fields to sites outside Greece?

UNCERTAINTY

The possibilities for ShowerPower to continue to carry out the mission typically depend on the course of the COVID-19 crisis and the shape of conditions fleeing people will end in.

Currently, the number of registered COVID-19 infections on Lesbos is limited to 3 (all Greeks who returned from abroad). Since it is not possible to test, this does not mean that the rest of the population is free from contamination. It is certain that IF the virus breaks out in the camp, the misery will be incalculable and will by no means be manageable.

The uncertainty will then last even longer.

The unrest driven by populist politics and the associated insecurity and hostility towards actors in the field has certainly not subsided. When, and to what extent, this unrest will surface depends on developments and measures taken to fight the COVID-19 virus in Moria camp.
As long as the reason for their dissatisfaction (an excessive pressure on society on the islands) has not been removed, the 'vigilantes' will continue to provide the necessary commotion, and the support for them among the population will gradually increase.

please share

SUPPORT

Participate/think along:
Do you want to think together or online find out more about ideas? Send an email to info@showerpower.eu and then please indicate what your expertise is

Donations:
For this policy, we remain dependent on donations. Through the transparency we have pursued, we will always show what has been achieved with the financial resources
Donate directly via www.showerpower.eu/en/
... See MoreSee Less

For English, please scroll down

WE ZIJN NIET OP LESBOS MAAR ZITTEN NIET STIL

Het zijn bizarre tijden voor ShowerPower. De moeilijke beslissing om tijdelijk te sluiten om de veiligheid van gasten en vrijwilligers niet verder in gevaar te brengen zorgde voor een lawine aan te nemen besluiten.

Wij zijn, gesteund door een denktank van supporters (veel dank allemaal!) drukdoende met twee prioriteiten:

A.  Onmiddellijke bijstand op Lesbos leveren via collegae NGO’s
B.  ShowerPower 2.0 inrichten zodat we na de crisis weer efficiënt aan de slag kunnen

Directe resultaten voor A 

1. ShowerPower financierde vijf nieuwe naaimachines voor Team Humanity - zij maken verantwoorde gezichtsmaskers voor de mensen die in Moria en omstreken verblijven - wij verdubbelden hun capaciteit daarmee – donderdag werden de eerste maskers uitgedeeld
2. We zijn in gesprek met https://iliaktida-amea.gr/en/about/
die huisvesting buiten Moria voor kwetsbare gezinnen en kinderen verzorgt in samenwerking met UNHCR. ShowerPower financiert de aankoop en distributie van 5000 gezichtsmaskers bestemd voor het ziekenhuis in Mytilini en de door Iliaktida verzorgde kwetsbare gezinnen
3. Met Lesvos Solidarity - Pikpa – de Griekse NGO die onder ander het kleine Kamp Pikpa en het educatieve en culturele project Mosaik Support Center runt - in overleg over een maandelijkse bijdrage
4. We hebben onze maandelijkse bijdrage aan Attika Human Support verhoogd en ze een eenmalige bijdrage gegeven om o.a. het wagenpark weer rijdend te krijgen/houden
5. Namens ShowerPower worden alle petities ondertekend die in redelijke termen aandringen op evacuatie van een groot deel van de huidige ‘bewoners’ van Moria en omstreken naar voorzieningen in de rest van Europa en op hulp aan de bevolking van de Griekse eilanden

ShowerPower  2.0 B

Onderzoek wordt gedaan naar mogelijke opties om ShowerPower 2.0 in te richten

1. Modelleren van ShowerPower 2.0 
Is het huis nog de meest geschikte plek en/of kunnen we opschalen naar wellicht andere locaties/eilanden/vasteland
2. Nauwere samenwerking met Griekse NGO’s à la Iliaktida? 
3. Al of niet beperken tot Griekenland?

ONZEKERHEID

De mogelijkheden voor ShowerPower om de missie te blijven uitvoeren zijn natuurlijk afhankelijk van het verloop van de COVID-19 crisis en de situatie rond de vluchtende mensen

Op dit moment beperkt het aantal bekende COVID-19 besmettingen op Lesbos zich tot 3 (allen Grieken die uit het buitenland kwamen). Aangezien er niet getest kan worden is daarmee beslist niet gezegd dat de rest van de populatie vrij van besmetting is. Vast staat dat ALS het virus in het kamp uitbreekt de ellende niet te overzien en niet beheersbaar zal zijn.

De onzekerheid zal dan nog langer duren.

De door de populistische politiek gedreven onlusten en de daarmee samenhangende onveiligheid voor en vijandigheid jegens hulporganisaties zijn beslist nog niet weggeëbd. Wanneer, en in welke mate, die onrust weer aan de oppervlakte komt, hangt af van de ontwikkelingen en van de genomen maatregelen rondom het COVID-19 virus in en om kamp Moria.
Zolang de aanleiding (een onevenredige druk op de samenleving op de eilanden) niet weggenomen is zullen de ‘burgerwachten’ voor de nodige reuring blijven zorgen en zal hun draagvlak bij de bevolking stap voor stap toenemen. 

Graag delen

STEUNEN

Meewerken/meedenken:
Wil je meedenken of online ideeën nader uitzoeken? Stuur een mail naar info@showerpower.eu, geef dan wel even aan wat je expertises zijn

Donaties:
Wij blijven voor dit beleid afhankelijk van donaties en zullen door de betrachte transparantie steeds laten zien wat er met de financiële middelen bereikt werd
Doneer direct via https://www.showerpower.eu/doneer/

WE ARE CURRENTLY NOT AT LESBOS BUT WE NEVER STOPPED WORKING

These are bizarre times for ShowerPower. The difficult decision to close temporarily to not further endanger the safety of our guests and volunteers caused an avalanche of decisions to be made.

Supported by a think tank of supporters (thank you all!), we identified two priorities:

A. Provide immediate assistance for Lesbos through fellow NGOs
B. Design ShowerPower 2.0 so that we can get back to work efficiently after the crisis

Instant results for A

1. ShowerPower financed five new sewing machines for Team Humanity- they make reliable face masks for those who stay in Moria Camp and its surroundings- we so doubled their capacity- first masks were distributed on Thursday
2. We are in discussion with Iliaktida https://iliaktida-amea.gr/en/about/ who provides in collaboration with UNHCR housing outside Moria for vulnerable families and children. ShowerPower finances the purchase and distribution of 5000 face masks for the hospital in Mytilini and the vulnerable families cared for by Iliaktida
3. A monthly contribution will be granted to Lesvos Solidarity - Pikpa      - the Greek NGO that runs the small camp Pikpa and the educational and cultural project Mosaik Support Center, among other activities
4. We increased the amount of our monthly contribution to Attika Human Support and gave them a one-off donation to get/keep the fleet moving again, among other things
5. On behalf of ShowerPower, all petitions are signed that, in reasonable terms, call for the evacuation of a large part of the current residents of Moria and surrounding areas to facilities in the rest of Europe and for aid to the people of the Greek islands

ShowerPower 2.0 B

Research is being conducted into possible options for setting up ShowerPower 2.0

1. Modelling ShowerPower 2.0
Is the house the most suitable place and/or should we scale up to other locations/islands/mainland
2. Closer cooperation with Greek NGOs à la Iliaktida?
3. Extend our working fields to sites outside Greece?

UNCERTAINTY

The possibilities for ShowerPower to continue to carry out the mission typically depend on the course of the COVID-19 crisis and the shape of conditions fleeing people will end in.

Currently, the number of registered COVID-19 infections on Lesbos is limited to 3 (all Greeks who returned from abroad). Since it is not possible to test, this does not mean that the rest of the population is free from contamination. It is certain that IF the virus breaks out in the camp, the misery will be incalculable and will by no means be manageable.

The uncertainty will then last even longer.

The unrest driven by populist politics and the associated insecurity and hostility towards actors in the field has certainly not subsided. When, and to what extent, this unrest will surface depends on developments and measures taken to fight the COVID-19 virus in Moria camp.
As long as the reason for their dissatisfaction (an excessive pressure on society on the islands) has not been removed, the vigilantes will continue to provide the necessary commotion, and the support for them among the population will gradually increase.

please share

SUPPORT

Participate/think along:
Do you want to think together or online find out more about ideas? Send an email to info@showerpower.eu and then please indicate what your expertise is

Donations:
For this policy, we remain dependent on donations. Through the transparency we have pursued, we will always show what has been achieved with the financial resources
Donate directly via https://www.showerpower.eu/en/Image attachment

2 weeks ago

ShowerPower

Scroll down for English

Lieve volgers,

ShowerPower heeft mede kunnen draaien door jullie onvoorwaardelijke steun, ShowerPower is door jullie gedragen.
We weten dat er onder jullie heel veel mensen zijn in vitale beroepen. Zorgers en verzorgers. Artsen, chauffeurs, onderwijzers. Mensen die winkels en stichtingen draaiende houden. In deze onzekere tijden dragen jullie opnieuw. Dit is het moment waarop wij JULLIE willen helpen dragen en een hart onder júllie riem willen steken. Dat doen we door een diepe buiging te maken voor iedereen die nu doorgaat met helpen, op wat voor manier dan ook.

Dank jullie wel!
Blijf fit en blijf veilig

Dinne en Pieter

Dear followers,

ShowerPower was able to run partly due to your unconditional support, ShowerPower was carried by you.
We know amongst you there are many people in vital professions. Caregivers, doctors, drivers, teachers. People who run shops and foundations. In these uncertain times you carry again. This is the moment we want to carry YOU by letting you know that our heart is with you. We make a deep bow to those who now continue to help.

Thank you!
Stay fit and stay safe

Dinne and Pieter

www.showerpower.eu
... See MoreSee Less

Scroll down for English 

Lieve volgers,

ShowerPower heeft mede kunnen draaien door jullie onvoorwaardelijke steun, ShowerPower is door jullie gedragen.
We weten dat er onder jullie heel veel mensen zijn in vitale beroepen. Zorgers en verzorgers. Artsen, chauffeurs, onderwijzers. Mensen die winkels en stichtingen draaiende houden. In deze onzekere tijden dragen jullie opnieuw. Dit is het moment waarop wij JULLIE willen helpen dragen en een hart onder júllie riem willen steken. Dat doen we door een diepe buiging te maken voor iedereen die nu doorgaat met helpen, op wat voor manier dan ook. 

Dank jullie wel!
Blijf fit en blijf veilig

Dinne en Pieter

Dear followers,

ShowerPower was able to run partly due to your unconditional support, ShowerPower was carried by you.
We know amongst you there are many people in vital professions. Caregivers, doctors, drivers, teachers. People who run shops and foundations. In these uncertain times you carry again. This is the moment we want to carry YOU by letting you know that our heart is with you. We make a deep bow to those who now continue to help. 

Thank you!
Stay fit and stay safe

Dinne and Pieter

www.showerpower.eu

4 weeks ago

ShowerPower

Stock to the people who need it ... See MoreSee Less

4 weeks ago

ShowerPower

Pieter and Liesbeth are at Lesvos, to take care of the house.
They took all stock from the ShowerPower house to Team Humanity, where probably the last distribution is taking place today, before everything is locked down because of Corona. Diapers, shoes, shampoo, hygienic items, underwear, coats, socks- everything went directly to the people who need it. A big thank you to everyone who donated goods- volunteers, their supporters and to Attika Human Support.
... See MoreSee Less

4 weeks ago

ShowerPower

IMPORTANT INSTRUCTIONS FROM MORIA CAMP MANAGEMENT:

Following the instructions from the Reception and Identification Service of the Ministry, we kindly inform you that starting from today and for the next 14 days (until the March 26 2020), you should better cease all the activities that you contact inside the containers.

Additionally, by the aforementioned date, no meetings are going to be hold, inside containers.

All the previous instructions are in order to avoid dispersion of covid 19 (corona virus)
Additionally, by the aforementioned date, no meetings are going to be hold, inside containers.

All the previous instructions are in order to avoid dispersion of covid/19 (Corona virus)
... See MoreSee Less

IMPORTANT INSTRUCTIONS FROM MORIA CAMP MANAGEMENT:

Following the instructions from the Reception and Identification Service of the Ministry, we kindly inform you that starting from today and for the next 14 days (until the March 26 2020), you should better cease all the activities that you contact inside the containers.

Additionally, by the aforementioned date, no meetings are going to be hold, inside containers.

All the previous instructions are in order to avoid dispersion of covid 19 (corona virus)
Additionally, by the aforementioned date, no meetings are going to be hold, inside containers.

All the previous instructions are in order to avoid dispersion of covid/19 (Corona virus)Image attachmentImage attachment

1 month ago

ShowerPower

Voor Nederlands scroll down
If sharing, please copy/paste the lines, otherwise only the video is shared

SHOWERPOWER APPROACHES MP’S

ShowerPower Foundation wrote to all members of the Staten-Generaal (the two Chambers of the Dutch Parliament) as well as to the Dutch contingent in the Euro Parliament the following urgent message:

We address you, member of the Staten-Generaal, and to you, Dutch Members of the European Parliament, delivering you an urgent request from refugee children:

link: www.youtube.com/watch?v=M9IwMsJ5b5Q&t=1s

These children urgently need your European assistence

We call upon you to:

convince the presidency of the Council of the European Union to hold an emergency session of the European Council to take decisions that will immediately put an end to the inhumane treatment of refugees at the European border
Moreover, we ask you to express solidarity with the Greek people, not only to send money, but also to offer real help

ShowerPower signed with our names and telephone numbers
www.showerpower.eu

SHOWERPOWER BENADERT PARLEMENTARIËRS

ShowerPower heeft alle leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in Nederland en het Euro Parlement aangeschreven met de volgende boodschap:

Wij richten ons tot u, Leden Der Staten-Generaal, en aan u Euro Parlementariërs, om een dringende vraag van gevluchte kinderen bij u af te leveren

Link: www.youtube.com/watch?v=4ihpmQaqrKY

Deze kinderen hebben uw Europese hulp dringend nodig

Wij roepen u op om:
Onze minister-president op te dragen om een spoedzitting van de Europese Raad bijeen te roepen, om besluiten te kunnen nemen die een onmiddellijk einde maken aan de onmenselijke behandeling van de vluchtelingen aan de Europese grens
Bovendien vragen wij u solidariteit uit te spreken met de Griekse bevolking, en niet alleen geld te sturen, maar ook werkelijke hulp aan te bieden

We hebben namens ShowerPower getekend met onze namen en onze telefoonnummers

Als je wilt delen, graag copy/paste van tekst, anders deel je alleen de video
www.showerpower.eu
... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

Load more